O autorovi
Rozhovor s
autorem
Domov


RU
Obsah knihy
Výběr kapitol
Prodej knih
SK
CZ
Naše planeta se blíží k době obratu, kdy se má zrodit nový svět. Nemůže však vzniknout na půdě starého, protože bude velmi odlišný.
Dnešní člověk by měl vědět, že současné katastrofické změny nejsou dílem náhody, ale zákonitým děním určeným pro blaho nového pokolení.
HU
DE
EN

© Natália de Lemeny Makedonová
Podpořte nás
Přijaté ze Světla 
dne 10.2.2018

Vesmírné spojení - záchranná akce
přijaté Georgem Adamským, zveřejněno v roce 1967Dnešní člověk se nachází v beznadějné a krajní situaci, do které se sám dostal. Všechny lidské systémy bezvýchodně uvízly nebo selhaly do takové míry, že už nedávají možnost, která by zajišťovala bezpečnost člověka. Technologie a věda dosáhly takového stupně a takové rychlosti, že duchovní chápání lidstva není schopné souběžně s nimi držet krok.

Svět má na obzoru atomovou válku, která by v extrémních důsledcích přivodila úplné vyhlazení života. Podle událostí ve světě se zdá, že lidstvo nezná únik z hrozící katastrofy. Jsou však i jiné faktory, které ukazují na možnost záchrany. Pomoc by přinesla jiná, vyvinutější věda a technologie, než je pozemská. Tato perspektiva se může zdát fantastická tomu, kdo o ní slyší poprvé.

Pokud se podíváme do Bible – Zjevení Jana - a co říkali apoštolové s Ježíšem o posledních dnech lidstva, najdeme tam jasný popis našeho dnešního světa i projevy atomové války a jejích důsledků, jakož i obrazné symboly a náznaky o masovém přesunu a evakuaci lidstva mimo Zemi.

Vývoj světových událostí před blížícím se koncem světa nebude pro lidstvo zpočátku příznivý, avšak vinou jeho samého. Díky gigantické záchranné akci z prostoru se zavede zcela nový způsob života na Zemi, s kulturou založenou na mnohem hlubším pochopení vesmírných zákonů, než jaké dosud Země dosáhla.


Toto radostné Poselství má znát každý, kdo má zájem dodržovat vesmírné zákony a chápat tyto věci. 
Tady je: • Pro tuto Zemi jsem Alfou a Omegou. Jsem skutečný, i když přicházím k vám z nebe. Osvobodím vás od vaší bídy. Přinesu vám mír.


 • Můj člověk z mé blízkosti žil na Zemi jako běžný pozemšťan. Použil jsem ho jako nástroj. Toto jeho Poselství má pro lidstvo nesmírný význam a dosah. Nebyl jediný, s kým máme spojení. Všechny si pečlivě vybíráme a přesně dodržují naše instrukce. Proto jejich práce je omezena hranicemi těchto instrukcí.


 • Orthon je prostředníkem mezi mnou a Adamským, aby se utvořilo spojení se Zemí. Celou akci však řídím skrze Orthona já. Zatím nepoužiji své skutečné jméno, dokud nepřijde můj den!


 • Mnoho lidí na Zemi bude překvapeno, když se setkají tváří v tvář s jednou z našich žen, jejíž původ není pozemský.


 • Rodí se nová epocha, jíž předcházejí porodní bolesti.


 • Jsem vždy s vámi, jsem Cesta, Pravda, Život.


 • Lidstvo je na prahu totální proměny ve svém myšlení a etice.


 • Každý dostane světlo Pravdy, když přijde čas. Nikdo se nemůže vyhnout mé vůli. Nic mi nemůže zabránit, abych dokončil své dílo.


 • Zavede se úplně jiný způsob života, který si jen těžko dokážete představit.


 • Nic na této Zemi nemůže zastavit mé plány.


 • Každý má absolutní svobodu, na nikoho nebude vyvíjen duchovní nátlak a nic se mu nebude vnucovat.


 • Spojení, která jsem navázal se Zemí, jsou dokonalá a přímá.


 • Až se klíče dostanou do správných rukou a brány budou široce otevřené, pak se moje projevení stane skutkem.


 • Lidstvo nebude napadeno jinými civilizacemi, to bychom nepřipustili. Bude napadeno vlastními prostředky a chybami. Až v mezní situaci pochopí lidstvo své chyby a nemohoucnost a přijme naši kosmickou pomoc s vděčností a porozuměním.


 • Hodina našeho příchodu nemůže být lidstvu odhalena. Je naším tajemstvím a zůstane jím až do našeho příchodu. Čas naší akce neznají ani ti, kteří jsou do ní zapojeni - pouze já znám přesnou hodinu. V žádných proroctvích není udán přesný čas.


 • Nastane přeměna nejen duchovní, ale i hmotná.


 • Objevení se nadlidské pomoci v krizi očekávají na celém světě různě, i když jde o tentýž aspekt, podle Bible „druhý příchod Krista“, nebo „objevení se Syna člověka v oblacích“.


 • Události, které byly předpovězeny před věky, jsou nyní před svým naplněním. Ujal jsem se vlády nad Zemí. Jsem ten, o kterém se psalo a mluvilo. Projevím se všude na Zemi.


 • Velké světové události dostanou brzy rychlý spád. Nenechte se zachvátit panikou. Důvěřujte mi, věc je v mých rukou.


 • Když se zrychlí negativní události, nastane velké soužení. To musí být. Nikdo nemůže uniknout mé vůli v naplnění svého osudu.


 • Celý svět se stane horkým peklem, z něhož povstane mé království jako pták Fénix.


 • Můj plán je dokonalý, vše bylo pro tuto akci pečlivě připravené. Každý bude umístěn na takovém místě, aby to odpovídalo jeho duchovní výši. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Mám místo pro každého, ale je třeba udělat určité odstupňování jedinců.


 • Vyvolení ať nepochybují o mé pomoci. Nic nebylo ponecháno náhodě.


 • Musíte znát, pochopit a realizovat v běžném životě vesmírné zákony, abyste byli schopni duchovní proměny, která má nyní na Zemi nastat u těch, kteří se o to usilují.


 • Duchovní a fyzické změny spolu těsně souvisí, proto budou probíhat současně.


 • Duchovní proměna zasáhne pouze ty, kteří budou na ni připraveni. Ostatní by nové schopnosti mohli zneužít a poškodit můj vesmírný plán.


 • Člověk se domnívá, že svými teleskopy vidí velkou část vesmíru, avšak vidí z něj méně než jeden milimetr.


 • Na Zemi se stanou věci, které se budou mnohým zdát kruté, jsou však přirozeným procesem, neboť způsobí duchovní očištění lidstva.


 • Události brzy získají takovou rychlost, že jen ti, kteří porozumí, budou zahrnuti do našeho plánu. Nedejte se ovládat vnějšími překážkami, neboť duchovní vývoj je nyní prvořadý.


 • Pomoc poskytneme všem těm, kteří porozumí novému věku.


 • Ti, kteří nechtějí přijmout nové duchovní poznatky, ponesou obrovské duchovní i fyzické utrpení, protože to jim pomůže k duchovnímu růstu.


 • Dnes ještě nezní velké výbuchy atomových zbraní na Zemi, ale říkám vám, že nenechají na sebe dlouho čekat. Do té doby musíme být na vaši záchranu připraveni.


 • Slibuji vám, že každá kosmická loď bude na desetinu milimetru přesně tam, kde má být, než začneme svou záchrannou akci.


 • Před mým příchodem se musí naplnit požadavky Zákona, což znamená, že jakmile lidé na Zemi pochopí vesmírné zákony, v tom okamžiku přijdeme fyzickým způsobem, aby každý porozuměl.


 • Vaše Země není jediná, která je v tomto slunečním systému obydlená lidskými bytostmi. Je v ní více planet, než lidská věda připouští.


 • Kdybychom v tomto okamžiku uskutečnili změnu, kterou máme v úmyslu provést později, netrvalo by ani 10 let a lidstvo by padlo na stejnou úroveň jako nyní. Proto změnu uskutečníme až tehdy, když bude lidstvo na prahu zoufalství a beznaděje. Svému stavu, do kterého se samo přivedlo, porozumí novým duchovním poznáním.


 • Všechno a každý bude přeměněn tak náhle, že nikdo nepozná ani sám sebe. Bude to dějinný skok.


 • Název tohoto Poselství – „Vesmírné spojení“ znamená, že se v příhodném čase spojí Země kosmickou záchrannou akcí s vyššími hmotnými světy.


 • V kritických chvílích obraťte svou pozornost k prosbě o vesmírnou pomoc, za jejíž úspěch ručím. Obraťte své myšlenky k Bohu.


 • Udělám se Zemí to, o čem se lidstvu ani nesnilo. Na jednu sekundu se Země přestane otáčet kolem své osy. Od toho okamžiku se zcela změní, mapa Země bude zcela nová.


 • Pro ty, kteří neuspěli ve škole života na Zemi, čas učení uplynul. Nebudou se zde dále vyvíjet, neboť zaostali.


 • Svět dostane od nás společný jazyk.


 • Nové pokolení má mnoho důvodů k radosti bez ohledu na to, co se stane s ostatními. Ti, kteří se vrátí na Zem, získají nový způsob existence. Ti, co zemřou, budou v dalším vtělení pokračovat ve vývoji na nižších planetách.


 • Můj příchod bude revoluční, nic nezůstane z toho, co existuje teď.


 • Dnešní technická znalost lidí je tak dokonalá, že i vraždění dosáhlo stupeň dokonalosti. Kdyby lidstvu nebyla podána pomocná ruka shora, všechny bytosti na Zemi by byly ztraceny.


 • Oheň bude použit jako očistný prostředek, spálí Zemi a očistí ji.


 • Na Zemi budete žít tisíc šťastných let. Budu stále s vámi a budu vám ukazovat cestu ve vývoji.


 • Člověku byla dána svobodná vůle, a proto i k Bohu musí přijít sám ze svobodné vůle. Nevnucujte tedy moje slova těm, kteří je nechtějí slyšet.


 • Církev byla na Zemi zřízena proto, aby zvěstovala moje slova. Špatně však vedla moje dílo. Nebyla mou, jen někteří lidé z ní jsou moji. Církev stojí před svým koncem.


 • Moje církev, kterou na Zemi zřídím, bude vytvořena pouze ze skutečně věřících, ne slepě věřících. Nebude už jen domem u silnice, kam se chodí v neděli. Bude tvořit součást denního života. Všude bude vládnout jen úsměv, štěstí a spravedlnost.


 • Mám už dost kněžských rouch, chci vidět vykasané rukávy a činnost. Nectí mě ten, kdo jen čte a modlí se se schoulenou hlavou, ale ten, kdo je ochoten jednat a pomáhat.


 • Všechna náboženství splynou v jedno, neboť se zachovají jen ti nejčistší, schopni duchovní proměny.


 • V nové říši nebude člověk v sedmdesáti letech starý. Bude žít tak dlouho, jak žili jeho starověcí předci - šest set až tisíc let. Fyzické tělo bude pod vlivem vyvinutého ducha schopné v určitých fázích věku regenerace - úplné obnovy.


 • Vláda budoucího věku bude úplně jiná než nyní. Svět bude řízen z jednoho místa. Vládnout budou pouze ti, co dosáhli plného duchovního pochopení a budou ho šířit i ostatním, aby všichni mohli kráčet v nekonečné lásce a moudrosti.


 • Přijdu k lidem fyzicky, aby získali lepší pochopení Boha.


 • Zem vstoupí do vyššího stavu vědomí. I vědomí celé galaxie bude pozvednuté.


 • Když se vrátí člověk zpět na Zem, bude prázdná a holá. Žádná lidská bytost by tu nebyla schopna žít, kdyby jí nebyla poskytnuta další pomoc shora.


 • Když budete žít podle vesmírných zákonů, silnější článek vždy pomůže slabšímu. I vy budete pak pomáhat nižším světům, které jsou pod vámi.


 • V tisícileté říši se člověk pozvedne na takovou vysokou duchovní úroveň, že už později nebude potřebovat fyzické tělo, jaké má dnes. Země se bude postupně zvedat výš a i člověk se stane čistě duchovní bytostí, a tím porozumí lépe svému Bohu.


 • Nové poznání dostane člověk i v prostoru mimo Zemi.


 • Vaše rostliny budou mnohem krásnější. Zvířata budou žít v harmonii, neboť je vaše vědomí již nebude ohrožovat.


 • Modlitba „Přijď království tvé“ se naplní v nové říši.


 • Kdo bude poslouchat můj hlas a uvěří, že jsem Ten, který má přijít, bude z kosmického prostoru svědkem toho, jak se Země očistí ohněm. Pak sestoupí zpět na Zemi a bude žít s novým porozuměním, v denním styku se mnou.


 • Věda ví o velkých změnách, které se udály ve vývoji rostlin a zvířat, avšak neumí si vysvětlit, jak se udály. Byly nazvány mutacemi, které sestávají z rychlých skoků vzhůru. Podobná změna - mutace - se nyní stane s lidstvem.


 • Duchovní porozumění ještě nebude zcela dokonalé, ale bude pozvednuté tak vysoko, že život ve srovnání s nynějším se stane rájem na Zemi.


 • Miliony lidí budou vyzdviženi na vyšší příčku života, kde bude vše probíhat úplně jinak.


 • Protože člověk má svobodnou vůli, bylo mu dovoleno zajít tak daleko, až k sebezničení, aby viděl, co stvořil ve svém neporozumění. Naše pomoc bude poskytnuta všem těm, kteří se na ni připraví poznáním vesmírných zákonů a prosbou Boha o pomoc. Když zoufalství dosáhne nejvyšší stupeň, tehdy fyzicky přijdeme.


 • Podle Bible přijdu v oblacích s nebeským vojskem.


 • V průběhu půl roku po katastrofě bude Země znovu zregenerovaná a schopná nového života.


 • Zákon karmy je takový, že každý čin se vrací ke svému původci. Jím se automaticky řídí škola života. Člověk sbírá své zkušenosti pomocí omylů, které dělá. Klíčem k osvobození od karmy je poznání zákonů života.


 • Oznamuji vám mou pomoc již nyní, abyste na ni byli připraveni a s důvěrou na ni čekali. Nikomu se neukazujeme bez přípravy ani našim vyvoleným, vlastním lidem, kteří žijí na Zemi s posláním.

Přijaté ze Světla 
dne 22.7.2018


Vesmírné spojení - 
záchranná akce
George Adamski, 1967Přijaté ze Světla 
dne 20.9.2018